Skip to main content

Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is bij een zorgvuldige procedure om de paar jaar, waardoor de lasten verminderen.

Lees meer …Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Leges wapenverloven verhoogd

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd. Voor het aanpassen van de leges is een wijziging in de Regeling wapens en munitie noodzakelijk die vandaag 27 maart 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant, en de Regeling treedt derhalve op 28 maart aanstaande in werking. U kunt hier de publicatie in de Staatscourant downloaden.

In de praktijk komt het erop neer dat het huidige tarief voor het verkrijgen en verlengen van een verlof, te weten € 10,00, wordt verhoogd. Voor het verkrijgen van een verlof zal met ingang van 28 maart 2015 € 65,00 moeten worden betaald en voor het verlengen van een verlof € 30,00. Een wijziging op het verlof, zoals het bijschrijven of afschrijven van een vuurwapen, wordt met € 15,00 belast.

Herladen en de wet

Erkenning voor los kruit vereist

20 januari 2015

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben besloten dat met ingang van 1 januari 2015 een erkenning is vereist voor het voorhanden hebben van los kruit. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet explosieven voor civiel gebruik (Wecg). Eigenlijk bestond deze vergunningplicht al enige tijd, maar er werd in de Circulaire wapens en munitie (Cwm) voor diegenen die over een wapenverlof beschikten, een vrijstelling verleend. Die vrijstelling hoorde daarin echter niet thuis; in een circulaire kan immers geen vrijstelling worden verleend voor een wettelijk voorschrift (Wecg) en het bezit van los kruit valt niet onder de Wet wapens en munitie.

In concreto betekent dit voor sportschutters dat zij vanaf nu een afzonderlijke vergunning (een zogenaamde Erkenning Wecg) kunnen verkrijgen wanneer zij over los kruit beschikken. Dit is van toepassing op sportschutters die herladen (rookzwak buskruit) en op sportschutters die met historische wapens schieten waarbij los zwart buskruit wordt gebruikt.

Dat betekent dat huidige verlofhouders bij de eerstvolgende verlenging van hun verlof in 2015 bij de politie, afdeling Korpscheftaken, wanneer zij over los kruit beschikken, om een Erkenning Wecg moeten vragen. Datzelfde geldt voor diegenen die in 2015 een eerste aanvraag voor een verlof doen en ook over los kruit beschikken of gaan beschikken. De aanvraag is vormvrij dus er hoeft geen formulier voor te worden ingevuld; de mededeling dat de schutter herlaadt of zwart-kruit schiet is voldoende.

De Circulaire wapens en munitie zal op dit punt worden aangepast en binnen afzienbare tijd verschijnt er een nieuwe circulaire. De KNSA heeft weten te bereiken dat deze erkenning kosteloos wordt verstrekt.

Lees meer …Herladen en de wet

Wetten

De Wapenwet

De wapenwetgeving in Nederland is opgebouwd uit:

-  de Wet wapens en munitie; dit is de formele wet (de Raamwet)

-  de Regeling wapens en munitie; hierin staat de nadere uitwerking van de wet door de minister van Justitie

-  de Circulaire wapens en munitie; hierin staan nadere aanwijzingen van de minister van Justitie aan de korpschefs van politie over de uitvoering van de wet en het beleid dat de minister van Justitie daarbij voert.

 

Sinds 1 januari 1997 is de herziene Wet wapens en munitie van kracht. Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitwerking en uitvoering van de Wet wapens en munitie worden opgenomen in de Circulaire en de Regeling. De inhoud van de Regeling en de Circulaire wordt dan ook regelmatig aangepast.

Op 15 januari 2013 is de nieuwe Circulaire wapens en munitie in werking getreden. Deze nieuwe Circulaire bevat aanzienlijke wijzigingen, verbeteringen, maar ook aanscherping van de regels, noodzakelijk geworden door de geest van de tijd. In het algemeen kan worden gesteld dat het klimaat voor de sportschutter ook in deze Circulaire gunstig is, ja in vele opzichten is verbeterd.

Als sportschutter heeft u hoofdzakelijk te maken met de Circulaire Wapens en Munitie, en wel met Bijzonder deel (B), hoofdstuk 2 “Schietsport”.

 

Een andere wet waarmee de sportschutter te maken heeft is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Het verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen regelt het bezit van vuurwapens en munitie. Aan het vervoeren en thuis opslaan van munitie zijn ook regels verbonden evenals de aantallen van het voorhanden hebben van munitie en bepaalde componenten ervan.
Vroeger was dit geregeld in de Hinderwet, maar nu is dit te vinden in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en met name in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in artikel 4.Hierin is het transporteren, voorhanden hebben van toegestane aantallen patronen, slaghoedjes en kruit geregeld
 
In grote lijnen:
men mag uitsluitend munitie voorhanden hebben voor wapens waarvoor u een verlof bezit,

• of, u moet een verzamelverlof hebben. ( deze twee zaken zijn geregeld in de WWM).

• u mag hoogstens 2000 patronen vervoeren, maar u mag er thuis maximaal 10.000 voorhanden hebben.

 
Als u zelf uw munitie herlaad heeft u ook te maken met kruit en slaghoedjes als “gevaarlijke” componenten.
u  mag slecht 1 kg kruit vervoeren.
  • van nitrokruit mag u 3kg voorhanden hebben.
  • van zwart kruit mag u maar 1 kg voorhanden hebben.
  • bij de combinatie zwartkruit, nitrokruit mag u van elk slechts 1 kg voorhanden hebben.

 

Als u herlaadt dan heeft u ter enigertijd slaghoedjes en hulzen voorzien van slaghoedjes voorhanden. Deze dient u dan op te tellen bij het aantal complete patronen die u heeft  en u mag dan, patronen + hulzen met slaghoedjes + slaghoedjes, totaal de 10.000 niet overschrijden.